motorcursussen
WinkelwagenZoeken

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering
€ 30.00
Voorraad: 70

Artikel 1 Begrippen

1.1.deelnemer:

a. cursusdeelnemer

b. passagiers

1.2.Annulering

Het afzien van de cursus als gevolg van een in artikel 3 genoemde gebeurtenis

1.3.Cursusprijs

De voor u geldende deelnemersprijs zoals op factuur vermeld.

1.4.Familie

Onder familieleden in de eerste/tweede graad worden verstaan:

- eerste graad: echtgeno(o)t(e) of degene met wie deelnemer duurzaam samenwoont,
(schoon)ouders, eigen kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefkinderen van deelnemer;

- tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen van deelnemer.

Artikel 2 Duur van de dekking

De voorwaarden afkoop annuleringskosten zijn van kracht zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is voldaan en eindigen op de overeengekomen einddatum. De afkoop annuleringskosten is slechts geldig indien zij direct bij het boeken van de cursus is afgesloten.

Artikel 3 Gedekte gebeurtenissen

Recht op uitkering bestaat indien de volgende, tijdens de gehele cursusdatum opgetreden, onzekere gebeurtenissen direct aanleiding geven tot annulering, aankomstvertraging of voortijdige cursusbeëindiging.

a. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een ernstige aandoening van deelnemer;

b. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een ernstige aandoening van familie in de eerste of tweede graad van deelnemer.

c. complicaties bij zwangerschap van deelnemer, echtgenote van deelnemer of degene met wie deelnemer duurzaam samenwoont.

d. onverwachte oproep van deelnemer voor herexamen na eindeindexamen van een meerjarige opleiding;

e. het aanvaarden door deelnemer, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten, van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens één jaar of voor onbepaalde tijd, waarbij het opnemen van een verlofdag ten behoeve van de cursus volgens de arbeidsvoorwaarden niet mogelijk is;

f. Schade aan het vervoermiddel, waarmee de verzekerde deelnemer heeft ingeschreven, als gevolg van vuur, natuurrampen, zwaar ongeval of strafbare handelingen (zoals inbraak) binnen een termijn van 7 dagen vóór de aanvang van de geplande cursusdag, en er redelijkerwijs niet tijdig ( binnen 72 uur) voor (nood) reparatie of vervanging van het vervoersmiddel kan worden zorg gedragen.

Onder vervoermiddel wordt verstaan: De motor waarop deelnemer aan de cursus zou meedoen.

g. Wanneer deelnemer richting de cursus reist en een ongeval treft de deelnemer zodanig, dat van de deelnemer niet verwacht kan worden dat de reis en de cursus doorgang vinden.

Artikel 4 Omvang van de voorwaarden afkoop annuleringskosten

4.1 Annulering

Bij annulering wordt de cursusprijs vergoed voor zover dit verschuldigd was conform de cursusvoorwaarden.

4.2. Aankomstvertraging

Onder aankomstvertraging wordt verstaan het te laat arriveren als gevolg van een in artikel 3 genoemde gebeurtenis. Tot maximaal twee uur na aanvang cursus kan de deelnemer nog meedoen. Na twee uur volgt uitsluiting van deelname. Van aankomstvertraging met eigen vervoermiddel is slechts sprake indien van deelnemer redelijkerwijs niet verlangd kon worden dat hij tijdig op de cursus zal verschijnen.

4.3. Voortijdige beëindiging cursus als gevolg van een in artikel 3 genoemde gebeurtenis

a. Bij voortijdige cursusbeëindiging wordt per dagdeel, per deelnemer de cursusprijs vergoed. Voortijdige cursus-beëindiging van 2 uur of minder wordt niet als zodanig beschouwd.

b. bij medisch geïndiceerde opname in een ziekenhuis tijdens de in de voorwaarden genoemde cursusdag wordt per dagdeel vergoeding van de cursusprijs verleend voor een in het ziekenhuis opgenomen echtgeno(o)t(e) of degene met wie deelnemer duurzaam samenwoont en zijn familieleden in de eerste graad.

Vergoeding van de cursusprijs vindt uitsluitend plaats voor de personen die daadwerkelijk als deelnemer aan de cursus deelnemen.

Artikel 5 Verplichtingen van deelnemer

De deelnemer is verplicht:

a. Motorcursussen.nl zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor Motorcursussen.nl een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; in ieder geval dient Motorcursussen.nl meteen rechtstreeks telefonisch in kennis te worden gesteld indien een beroep op de afkoop annuleringskosten kan worden gedaan wegens ziekte of ongeval;

b. Motorcursussen.nl zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden verstrekken;

c. indien daarom verzocht wordt een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan Motorcursussen.nl te overleggen;

d. de aanwijzingen van Motorcursussen.nl stipt op te volgen;

e. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles wat de belangen van Motorcursussen.nl zou kunnen schaden.

Doet de deelnemer dit niet, dan kan teruggave van het cursusgeld mogelijk worden geweigerd.

Artikel 6 Uitkering

a. Uitkering geschiedt aan de deelnemer of aan degene(n) die de schade heeft (hebben) geleden.

b. De uitkering zal niet meer bedragen dan de cursusprijs.

Artikel 7 Betaling Motorcursussen.nl

a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door Motorcursussen.nl van alle noodzakelijke gegevens.

Motorcursussen.nl is niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting tot betaling van de schadevergoeding gehouden.

Artikel 8 Betaling deelnemer

Deelnemer dient de afkoopsom annuleringskosten direct te betalen ten tijde van de inschrijving.

Artikel 9 Terugbetaling

Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van de afkoopsom, behalve in geval van een volledige annulering van de cursus door Motorcursussen.nl.

Artikel 10 Tijdstip

Het tijdstip van begin en einde is op de ingangsdatum respectievelijk op de cursusdatum meteen na afloop van de cursus.

Artikel 11 Einde van de voorwaarden

De verzekering eindigt:

a. op de vastgelegde cursusdatum

b. zodra deelnemer met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet en Motorcursussen.nl op grond hiervan de overeenkomst afkoop annuleringskosten opzegt.

 

Terug naar overzicht

©2024 motorcursussen webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop